تبلیغات
کـلوپ پـیروزی وـینکــس - آهنگ the heart of stone!!

آهنگ the heart of stone!!

سه شنبه 5 بهمن 1395 09:42 ب.ظ

پری : 페테메✮세훈✮카이
ارسال شده در: آهنگ ، شعر و ترجمه ،

سلـام دوستان!
این هم یکی دیگر از آهنگ های کنسرت winx club!
نظر فراموش نشود
با متن فارسی در ادامه مطلب
..............I've tried to understand you
من خسته بودم تا تو را درک کنم
But you are still a mystery
ولی تو هنوز هم رمز داری
Sometimes I feel you close
بعضی مواقع حس میکنم تو نزدیکی
Sometimes we're miles away
بعضی وقت ها حس میکنم مایل ها دوریم
I wish I knew the secret
آرزو میکنم که راز رو بدونم
To reach your heart 'cause lately
چون اخیرا به قلب تو برسم
You got me feeling so alone
تو باعث شدی من احساس تنهایی کنم
One day you take me up
یک روز تو من را بالا بردی
And the next day you bring me down
و روز بعد تو من را پایین آوردی
Stop playing with my feelings
بازی کردن با احساساتم را تموم کن
I'm about to lose my mind
من دارم مغزم رو از دست میدهم
Just put your arms around me
فقط بازوهایت را در اطراف من بگذار
Why can't you say you love me?
چرا نمیتوانی بگویی دوستم داری؟
And I can't take this anymore
و من نمیتوانم بیشتر از این بفهمم
I've had enough of rainy days
من به اندازه کافی روز های بارانی داشته ام
Don't say you're sorry, it's too late
نگو متاسفی خیل دیره
My life has just begun
زندگی من تازه شروع شده است
I'll be okay
من خوب خواهم بود
That's why I'm walking out the door
و به همین علت است که من در بیرون در قدم میزنم
Who can love a heart of stone?
چه کسی میتواند یک قلب سنگی را دوست داشته باشد؟
It's me, myself and I, I'll be just fine
این منم،بدن من و خودم،من خوب خواهم بود
This is my chance to shine, so say goodbye
این شانس من هست که بدرخشم،پس بگو خدانگه دار
You take my love for granted
تو عشق مرا مفروض نگه دار
I've been waiting for too long
من بسیار صبر کردم
For you to say those three words
برای تو که آن سه کلمه را بگویی
Baby open up your heart
عزیزم قلبت را باز کن
You'd see what I've been missing
تو میبینی آن چیزی که از دست دادم
Give me a reason to stay
به من دلیلی بده که بمانم
Or I will have to let you go
یا من تورا خواهم رها کرد
I've had enough of rainy days
من به اندازه کافی روز های بارانی داشته ام
Don't say you're sorry, it's too late
نگو متاسفی این خیلی دیره
My life has just begun
زندگی من تازه شروع شده است
I'll be okay
من خوب خواهم بود
That's why I'm walking out the door
و به همین علت بیرون از در قدم میزنم
Who can love a heart of stone?
چه کسی میتواند قلب سنگی را دوست داشته باشد؟
It's me, myself and, I'll be just fine
این منم،بدن من و خودم،من خوب خواهم بود
This is my chance to shine, so say goodbye
این شانس من هست که بدرخشم،پس بگو خدانگه دار
I've had enough of rainy days
من به اندازه کافی روز های بارانی داشتم
Don't say you're sorry, it's too late
نگو متاسفی این خیلی دیره
My life has just begun
زندگی من تازه شروع شده است
I'll be okay
من خوب خواهم بود
That's why I'm walking out the door
و به همین علت است که بیرون از در قدم میزنم
Who can love a heart of stone?
چه کسی میتواند قلب سنگی را دوست داشته باشد؟
It's me, myself and I, I'll be just fine
این شانس من هست که بدرخشم،پس بگو خدانگه دار
L’amore non è un gioco
Prima o poi lo capirai
Quando mi tieni stretta
Sento il freddo tra di noi
Troppe son le parole
Sigillate nel tuo cuore
No, non è facile amare te

Mi perdo tra i ricordi
Tra sorrisi e lacrime
Se guardo nei tuoi occhi
Io non so più chi sei
Prova a lasciarti andare
Solo per un momento
O sarà tutto inutile

Tu dimmi quando finirà
Questo vivere a metà
Mi prendi e mi lasci e poi
Che sarà di noi
Stavolta non mi fermerò
La mia vita è un rock ‘n roll
Sentirai la mia canzone e capirai
Cos’è l’amore ma
Sarà tardi ormai

Smetti di giocare e fammi sentire che
Per te sono importante quanto tu lo sei per me
Mi dico adesso basta
Che cos’hai in quella testa
Da oggi penserò più a me

Tu dimmi quando finirà
Questo vivere a metà
Mi prendi e mi lasci e poi
Che sarà di noi
Stavolta non mi fermerò
La mia vita è un rock ‘n roll
Sentirai la mia canzone e capirai
Cos’è l’amore ma
Sarà tardi ormaiدیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: سه شنبه 5 بهمن 1395 10:16 ب.ظ