تبلیغات
کـلوپ پـیروزی وـینکــس - آهنگ A kingdom a child!!

آهنگ A kingdom a child!!

دوشنبه 4 بهمن 1395 10:26 ب.ظ

پری : 페테메✮세훈✮카이
ارسال شده در: شعر و ترجمه ، آهنگ ،
سلام!
آهنگ یک قلمرو ، یک کودک در ادامه مطلب است.
در برخی قسمت ها معنی کلمات واقعی نیست اما مفهوم را میرساند.
بعد از صد سال یک پست گذاشتم!
ادامـه مطـلب


I had the strangest dream last night
دیشب یک خواب وحشتناک دیدم
About another space and time
درباره فضا و یک زمان متفاوت
A kingdom and a child
یک قلعه و یک بچه
It's so familiar
خیلی خانوادگی
Even if I could turn back time
حتی اگه من میتونستم برگردم به عقب
I wouldn't change a thing in my life
من نمیخواستم زندگیم رو عوض کنم
But it's time for me to know
ولی وقتش رسیده که بدونم
And jump into the past
و به گذشته برگردم
What happened to the world
چه اتفاقی برا دنیا افتاد
That once was my sweet home
برای اون خونه قشنگم
Nothing will ever be the same
هیچی شبیه الان نخواهد بود
I'll find the answers to the questions in my head
من پاسخ های سوالای ذهنمو پیدا خواهم کرد

Is there a happy ending?
آیا پایانی خوش وجود داره؟
I hear you calling my name
شنیدم که اسممو صدا میزدی
I would search the whole world to find you
من کل دنیا رو برای پیدا کردنت گشتم
Every day I'm getting closer to the truth
هر روز من به حقیقت نزدیک تر میشم
Sometimes I feel so confused
بعضی وقتا من گیچ میشم
And life is such a mystery
و زندگی مثل یک راز میشه
Take me back where I belong
منو به جایی که تعلق دارم برگردون
I really wanna know
من واقعا میخوام بدونم
What happened to the world
چه اتفاقی برا دنیا افتاد
That once was my sweet home
برای خونه قشنگ من
Nothing will ever be the same
هیچی مثل الان نخواهد بود
I'll find the answers to the questions in my head
من پاسخ تمامی سوال های درون ذهنم رو خواهم پیدا کرد
Is there a happy ending?
آیا پایانی خوش وجود دارد؟
I hear you calling my name
شنیدم که اسممو صدا میزدی
I would search the whole world to find you
من تمام دنیارو برای پیدا کردنت گشتم
Everyday I'm getting closer to the truth
هر روز به حقیقت نزدیک تر میشم
Tell me the story of my life
به من داستان زندگیم رو بگو
About a kingdom and a child
درباره اون قلمرو و واون بچه
Tell me the story of my life
به من داستان زندگیم رو بگو
About a kingdom and a child
درباره اون قلمرو و اون بچه
A volte sogno un mondo che
mi sembra di conoscere
una dolce nostalgia sfiora il mio cuore

Un giorno arriverò da te
saremo ancora insieme noi
sento la tua voce e so
che non mi perderò
OH-OOOOO

Raccontami la fiaba
di un regno e una bambina
di una principessa che non sa
dov'è quel mondo che ha lasciato
e poi che sarà
della mia vita adesso
niente sarà lo stesso
nelle pagine del mio destino
scriverò quel lieto fine che vorrei

Un tuffo nel passato e poi
un viaggio verso il mio futuro
chi sono veramente io
un giorno capirò
OH-OOOOO

Raccontami la storia
di un regno e una bambina
di una principessa che non sa
dov'è quel mondo che ha lasciato
e poi che sarà
della mia vita adesso
niente sarà lo stesso
nelle pagine del mio destino
scriverò quel lieto fine che vorrei

Dimmi quel mondo ora dov'è
segui la voce dentro te

Dimmi quel mondo ora dov'è
segui la voce dentro te.دیدگاه ها : ثـ ـ ـابـ ـ ـت
آخرین ویرایش: دوشنبه 4 بهمن 1395 10:37 ب.ظ